”Ta kommandot över teknikinformationen”

”Ta kommandot över teknikinformationen”

DEBATT. Hemmagjorda filmer på Youtube hjälper användare att få produkten att fungera – inte den tekniska manualen. Företag som underskattar vikten av teknikinformation riskerar att tappa kontrollen, skriver företrädare för organisationen för teknikinformation, BOTI.

Digitaliseringen går i rasande fart. Det driver på teknikutvecklingen, skapar nya affärsmodeller samt förändrar användningen av information.

Men få företagsledningar fokuserar på teknikinformation och riskerar därmed att missa en konkurrensfördel.

Teknikinformation täcker allt ifrån anvisningar för enkla produkter som hushållsmaskiner och möbler till komplexa system som utrustning för fabriker, flygplan, datorsystem. Dålig teknikinformation kan sänka en bra produkt så att den inte alls lever upp till sin prestanda. I den globala digitala ekonomin är information, inte minst teknikinformation, ett konkurrensmedel vars betydelse hela tiden ökar i och med högre krav från användarna samt alltmer komplexa produkter och tjänster.

Sverige är framgångsrikt inom teknikutveckling, inte minst på det digitala området. Spotify, Minecraft och Skype är några exempel på framgångsrika idéer som blivit stora, internationellt framgångsrika företag. Export av avancerad teknik har historiskt sett bidragit stort till det svenska välståndet. Men vi upplever en allt större konkurrens från omvärlden och Sverige bör därför rusta sig för att fortsätta vara i digitaliseringens frontlinje.

Vi menar att de framtida utmaningarna inom området teknikinformation är:

 • Nya konsumtionsmönster
  Nya generationer teknikanvändare tar till sig och använder digital teknik på nya sätt. Det innebär bland annat att söka information bortom bifogade manualer och hjälptexter. Redan nu tar en ny generation teknikanvändare med sig sina invanda digitala konsumtionsmönster ut i arbetslivet. Kravet på utformningen av teknikinformation blir högre.
 • Mer komplexa produkter
  Det innebär till exempel att en enskild produkt kan kopplas upp mot andra enheter för att samverka i ett nätverk, vilket ökar kraven på tekniskt kunnande hos användaren. Eftersom andelen komplexa produkter ökar, finns ännu större behov av teknikinformation.
 • Informationsexplosion
  Digitaliseringsvågen har ökat informationsmängderna i relation till tekniska produkter enormt, bland annat i form av instruktioner, artiklar och filmer. Det innebär att det blir allt viktigare för användare att kunna sortera i informationsflödet, liksom viktigare för producenter att tränga igenom samma flöde. Företagen måste ha en strategi för hur användaren skall hitta teknikinformationen.

 

En trend är att användare själva skapar information och lägger ut på nätet. Företag som underskattar vikten av teknikinformation riskerar att tappa kontrollen över sin information samt att användarna inte ser produktens hela potential.

Företag som ligger långt framme inom området teknikinformation och har täta kontakter med sina användare, kommer att ha en konkurrensfördel.

För att möta dessa utmaningar måste några utpekade områden bearbetas: Företagsledningar är idag ofta okunniga eller omedvetna om teknikinformationens betydelse. Området ses som en tilläggstjänst och sällan som en del av företagens kärnverksamhet. Förbättrade kunskaper bland företagare och hos företagsledningar är därför prioriterat.

En viktig uppgift för att stärka teknikinformationens status är att lyfta frågan som en viktig del av ett företags verksamhet. Teknikinformation bör hanteras samlat och strukturerat inom företaget. Detta bidrar till att värdefull kunskap lättare kan byggas upp. Resultatet blir ofta ökad kundnöjdhet, minskade kostnader under produktens hela livscykel, samt snabbare och effektivare start av nya produkter och tjänster.

Vi betonar därför också att medarbetare får möjlighet till kollegialt utbyte och utbildning inom området, för att stärka den professionella identiteten.

I jämförbara länder, till exempel i USA och i Tyskland, har yrket teknikinformatör betydligt högre status än i Sverige. Därför behövs i Sverige en rejäl satsning på frågor som utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder.

Det finns också ett behov av en neutral arena där intressenter inom teknikinformation kan kommunicera utan att konkurrera. I punktform betonar vi följande:

 • Att området teknikinformation ska bli känt i svenskt näringsliv.
 • Att visa värdet av teknikinformation.
 • Att arbeta för att teknikinformation blir en uttalad profession med högre status.
 • Att inrätta en högre utbildning med tydlig inriktning mot teknikinformation.
 • Att öka standardiseringen.

Branschorganisationen för teknikinformation, BOTI:s styrelse

Johan Thornadtsson, vice VD Sigma Technology Information och ordförande för BOTI

Anna Nygårdh Birgersson, Biträdande avdelningschef Technical Information Dept, Saab

Karin Reichard, chef Product Information ITBA, Atlas Copco

Anette Björklund sektionschef, Vehicle Service Information, Scania

Anna Wallinder, Section Manager, Technical Documentation, ÅF

Eric Tengstrand, Business Unit Director Technical Documentation, Etteplan

Referens: http://www.nyteknik.se/opinion/ta-kommandot-over-teknikinformationen-6799405