Om BOTI

BOTI är BranschOrganisationen för TeknikInformation. Vi arbetar med att utveckla möjligheterna och förbättra förutsättningarna inom teknikinformationsområdet. Inom BOTI samverkar företag och organisationer för att sprida kunskap om teknikinformation och skapa en positiv inställning till branschen både nationellt och internationellt.

Ett av BOTI:s mål är att visa hur teknikinformation förbättrar användbarheten hos produkter och därmed skapar mervärde som ökar konkurrenskraften.

För att nå ut med organisationens budskap arbetar vi inom flera grupperingar med att:

 

 

Skapa en naturlig mötesplats för företag och organisationer som arbetar med teknikinformation.

Påverka utbildningsutbudet inom teknikinformationsområdet och locka fler till yrket och branschen.

Opinionsbilda kring teknikinformation och fördelar med teknikinformation.

Utveckla standarder och gemensamma begrepp.

Vision

BOTI är en mötesplats för företag och organisationer där den svenska teknikinformationsbranschen utvecklas.

Tillsammans vill BOTI:s medlemsföretag höja statusen för teknikinformation såväl inom företag och organisationer som inom samhället i stort. BOTI utvecklar branschen genom att:

 • Erbjuda lättillgängliga mötesplatser för att dela kompetens, framtidsvisioner och erfarenheter såväl nationellt som internationellt.
 • Gemensamt marknadsföra branschen mot företag, organisationer och framtida teknikinformatörer.
 • Driva kompetensförsörjningsfrågor.
 • Ta initiativ till och driva fram insatser inom forskning relaterad till teknikinformation.
 • Bidra till att lagstiftning och direktiv kring teknikinformation förtydligas.

Styrelse

Johan Thornadtsson
Sigma Technology, Vice ordförande
Skicka email

Eric Tengstrand
Etteplan
Skicka email

Karin Reichard
Atlas Copco
Skicka email

Erik Sundström
Infotiv, Ordförande
Skicka email

Karl Bjelkesjö
Xylem
Skicka email

Mats Hermansson
SAAB Group
Skicka email

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för branschfakta

Arbetsgruppens uppgift är att:

 • Skapa och sprida en entydig definition av teknikinformationsbranschen och dess yrken.
 • Publicera den fastslagna definitionen av bransch och yrken via BOTI och andra kanaler.
 • Påverka SCB att anamma BOTI:s definitioner och skapa nya bransch- och yrkeskoder.
 • Skapa en tydligare bild av branschens storlek.

Arbetsgruppen för BOTI-konferensen

Arbetsgruppens uppgift är att samordna och arrangera den årliga BOTI-konferensen.

Arbetsgrupp för Omvärldsbevakning – Trender, Forskning & Utveckling

Arbetsgruppens uppgift är att:

 • Bevaka, värdera och delge relevant information från; sociala flöden, forskning (populäriserad), och om implementationer i utvecklingens framkant.
 • Etablera samarbeten med forsknings/utbildningsvärlden, samt tipsa om relevanta kurser och föreläsningar.

Kompetensförsörjningsrådet

Arbetsgruppens uppgift är att:

 • Arbeta för ökad kännedom om teknikinformatörsrollen.
 • Ge råd om våra medlemmars och branschens kompetensbehov.
 • Ta fram underlag för att kartlägga kompetensbehovet för en teknikinformatör i relation till kompetensen hos en sökande.
 • Visa värdet av god teknikinformation, exempelvis genom fallstudier där förbättrad teknikinformation lett till minskade kostnader för support.
 • Kartlägga dagens utbildningar.

Arbetsgruppen för lagar och standarder

Arbetsgruppens uppgift är att:

 • Påverka utvecklingen av nya lagar, standarder och specifikationer.
 • Ge förslag till styrelsen om vilka regelverksorgan som BOTI bör vara med och påverka.

Marknadsgruppen

Arbetsgruppens uppgift är att:

 • Sprida BOTI:s budskap genom webbplats och Instagram-flöde.
 • Samla in och presentera intressant information från övriga arbetsgrupper och styrelsen.
 • På uppdrag av övriga grupper eller styrelsen anordna aktiviteter som leder till ökat mervärde för medlemsföretagen.

Om vår bransch

Med teknikinformation avser BOTI information gällande tekniska produkter. Kärnområdet innefattar bruksanvisningar, monterings- och installationsanvisningar, service- och underhållsanvisningar samt eftermarknadsinformation som exempelvis reservdelskataloger. Gränsdragningen mot marknadsinformation kan vara hårfin. Grundregeln är att faktabaserad information såsom produktblad kan klassas som teknikinformation, medan exempelvis företagsfoldrar med renodlat säljfokus inte faller inom området.

Tekniska produkter är produkter som kräver information för installation, användning eller underhåll. Det kan vara allt från mjukvaror till verkstadsmaskiner, elektronikprodukter och medicinska instrument.

BOTI:s definition av teknikinformation

Hur ser branschen ut idag?

Teknikinformation har idag utvecklats till att bli ett konkurrensmedel som leder till ökad kundnöjdhet och optimal användning av produkten. I vissa fall finns även lagkrav på bruksanvisningar (såsom maskindirektivet) som måste vara uppfyllda för att slutanvändaren över huvud taget ska få använda produkten.

Inom produkt- och tjänsteutvecklande företag kan teknikinformationstjänster utgöra en egen avdelning eller ingå i andra avdelningar, såsom utveckling, teknik, eftermarknad eller marknadskommunikation.

Konsultföretag som erbjuder teknikinformationstjänster kan antingen vara helt specialiserade inom området eller ha teknikinformation som ett av flera tjänsteområden.

Även översättningsföretag kan i viss utsträckning räknas till teknikinformationsbranschen.

En bransch i förändring

Teknikinformation har funnits ända sedan komplexa tekniska produkter började utvecklas. Som en del av EU-samarbetet kom i början av 90-talet en rad direktiv med krav på bruksanvisningar för tekniska produkter samt krav på bruksanvisningarnas innehåll. Innan dess sågs ofta bruksanvisningen som något ”nödvändigt ont” som skulle tas fram till lägsta möjliga kostnad.

I EU-direktiven sattes minimikrav för bruksanvisningen, som fick större fokus än tidigare. Den ökade globaliseringen har medfört att produkter idag blivit allt mer lika varandra beträffande tekniska lösningar, funktion och prestanda. Nu är produktens mjuka värden, dit teknikinformationen räknas, allt viktigare för köparen. Minimikraven räcker ofta inte till för att lyckas i dagens konkurrens.

Fram till 2000-talet har teknikinformation huvudsakligen bestått av tryckta böcker. Idag pratar vi exempelvis om reparationsanvisningar snarare än om reparationshandböcker, just på grund av att teknikinformationen ofta distribueras digitalt i stället för i tryckt form. Teknikinformation kan idag vara en multimediaprodukt som ibland även integreras i en maskin eller teknisk utrustning. Bättre produktmodeller, såsom CAD-modeller i 3D används som utgångsmaterial för produktion av teknikinformation och gör produktionsprocessen allt mer effektiv.

Utvecklingen av smartphones och läsplattor öppnar också för nya möjligheter att publicera och göra teknikinformation tillgänglig. Teknikinformationen förändras allt snabbare i takt med att tekniken utvecklas. Teknikinformationsbranschen är nu mer dynamisk än någonsin. Inom branschen arbetar vi kontinuerligt med att hitta bättre teknik för att ännu effektivare nå ut med teknikinformation.