BranschOrganisationen för TeknikInformation, BOTI, är en mötesplats för företag och organisationer där vi tillsammans med våra medlemmar utvecklar möjligheterna och förutsättningarna för teknikinformation.
Vi sprider kunskap om teknikinformation både nationellt och internationellt för att skapa en positiv uppfattning om branschen.
Vårt mål är att visa hur teknikinformation skapar mervärde och ökar konkurrenskraften genom förbättrad användbarhet för produkter.
Vi arbetar tillsammans med våra medlemsföretag för att:

 • Höja statusen för teknikinformation genom att opinionsbilda kring dess fördelar
 • Skapa naturliga mötesplatser där vi delar kompetens, erfarenheter och framtidsvisioner
 • Gemensamt marknadsföra branschen mot företag, organisationer och framtida teknikinformatörer
 • Driva kompetensförsörjningsfrågor genom att locka fler till yrket och branschen
 • Påverka utbildningsutbudet inom teknikinformation
 • Ta initiativ till och driva fram insatser inom forskning relaterad till teknikinformation
 • Utveckla standarder och gemensamma begrepp
 • Bidra till att lagstiftning och direktiv kring teknikinformation förtydligas

Våra Arbetsgrupper

Tillsammans med våra medlemsföretag jobbar vi i flera arbetsgrupper för att driva våra kärnfrågor:

Omvärldsbevakning – Trender, Forskning & Utveckling

 • Bevaka, värdera och delge medlemmar relevant information från bl.a. sociala media, forskning (populariserad), implementationer i utvecklingens framkant
 • Etablera samarbeten med forsknings/utbildningsvärlden
 • Tipsa medlemmar om relevanta kurser och föreläsningar

BOTI-konferensen

 • Samordna den årliga BOTI-konferensen
 • Arrangera evenemanget

Webinarium

 • Bjuder in medlemmar till webinarium kring teknikinformation
 • Webinarium ges på regelbunden bas
 • I möjligastes mån spelas webinarium in och finns tillgängliga för medlemmar
 • Medlemmar är varmt välkomna att föreslå ämnen och även att agera presentatörer

Kompetensförsörjning

 • Arbeta för ökad kännedom om teknikinformatörsrollen
 • Informera om kompetensbehovet hos våra medlemmar och i branschen
 • Skapa underlag för kartläggning av kompetensbehovet för rollen jämfört med kompetensen hos en sökande
 • Tydliggöra värdet av god teknikinformation genom t.ex. fallstudier med konkreta exempel
 • Kartlägga utbildningar inom teknikinformation

Lagar och standarder

 • Påverka utvecklingen av nya lagar, standarder och specifikationer
 • Identifiera relevanta regelverksorgan
 • Identifiera vilka regelverksorgan BOTI bör påverka
 • Föreslå relevanta organ till BOTIs styrelse

Om vår bransch

Med teknikinformation avser vi ”information gällande tekniska produkter som är saklig och faktabaserad”.

Tekniska produkter är produkter som kräver information för installation, användning eller underhåll. Det kan vara allt från mjukvaror till verkstadsmaskiner, elektronikprodukter och medicinska instrument.

Teknikinformation innefattar bruksanvisningar, monterings- och installationsanvisningar, service- och underhållsanvisningar samt eftermarknadsinformation som exempelvis reservdelskataloger för tekniska produkter.

Se BOTI:s fullständiga definition av teknikinformation

Hur ser branschen ut idag?

Teknikinformation har utvecklats enormt, och är idag ett tydligt konkurrensmedel för tillverkarnas produkter. God teknikinformation leder till ökad kundnöjdhet och optimal användning av produkten. I vissa fall finns även lagkrav på bruksanvisningar (exempelvis Maskindirektivet) som måste vara uppfyllda för att slutanvändaren överhuvudtaget ska få använda produkten.

Produkt- och tjänsteutvecklande företag har ofta teknikinformationstjänster som en egen avdelning, eller som del av andra avdelningar t.ex. utveckling, teknik, eftermarknad eller marknadskommunikation.

Konsultföretag som erbjuder teknikinformationstjänster kan antingen vara helt specialiserade inom området, eller ha teknikinformation som ett av flera tjänsteområden.

Även översättningsföretag kan i viss utsträckning räknas till teknikinformationsbranschen.

En bransch i förändring

Teknikinformation har funnits sedan komplexa tekniska produkter började utvecklas. Tidigare sågs bruksanvisningen som ett ”nödvändigt ont” som skulle tas fram till lägsta möjliga kostnad, men i början av 1990-talet skedde en större förändring som gjorde att området fick större fokus än innan.

Som en del av det svenska EU-samarbetet släpptes direktiv där det sattes minimikrav på bruksanvisningar för tekniska produkter samt bruksanvisningarnas innehåll.

Fram till 2000-talet bestod teknikinformation huvudsakligen av tryckta böcker. Idag kan teknikinformation bestå av en multimediaprodukt som ibland även integreras i en maskin eller teknisk utrustning. Vi pratar numera om anvisningar snarare än handböcker, där teknikinformation distribueras digitalt i stället för tryckt form.

Den ökade globaliseringen har medfört att produkter blivit allt mer lika varandra beträffande tekniska lösningar, funktion och prestanda. Idag är det produktens mjuka värden, dit teknikinformationen räknas, allt viktigare för köparen. Minimikraven för bruksanvisningar räcker oftast inte till längre för att produkterna lyckas i dagens konkurrens. Kunderna ställer allt högre krav på t.ex. produktmodeller, såsom CAD-modeller i 3D, där modellerna används som utgångsmaterial vid produktion av teknikinformation.

Teknikinformationen förändras nu i allt snabbare takt, och teknikinformationsbranschen är mer dynamisk än någonsin. Utvecklingen av smartphones och läsplattor har dessutom öppnat upp för enorma möjligheter att publicera och tillgängliggöra teknikinformation enkelt och snabbt. Inom branschen arbetar vi därför kontinuerligt med att hitta nya och bättre tekniker för att ännu effektivare nå ut med teknikinformation och effektivisera produktionsprocesserna.

God teknikinformation har blivit en konkurrensfördel.