BOTI, BranschOrganisationen för TeknikInformation, är en mötesplats där vi tillsammans med våra medlemsföretag arbetar för att: 

BOTI utvecklar möjligheterna och förutsättningarna för teknikinformation samt sprider kunskap om teknikinformation både nationellt och internationellt. Vi försöker skapa en positiv uppfattning om branschen och vårt mål är att visa hur teknikinformation skapar mervärde och ökar konkurrenskraften genom förbättrad användbarhet för produkter.

Styrelsen

Jessika Andersson

Acolad

Niklas Öyen

Saab

Sten von Troil

Transperfect

Sophie Boman

Etteplan

Sandra Folke Wandelstam

Xylem Water Solutions

Johan Thornadtsson

Sigma Technology Information

Våra arbetsgrupper

BOTI jobbar i flera arbetsgrupper för att driva våra kärnfrågor. I arbetsgrupperna finns både representanter från BOTIs styrelse och från medlemsföretagen.
Vi behöver bli fler som engagerar oss! Läs mer om de olika grupperna nedan och anmäl ditt intresse till [email protected]!
 

Webbinarier

BOTI försöker varje år ha ca 6-8 webbinarier kring teknikinformation. Alla webbinarier spelas in och finns tillgängliga på hemsidan. Medlemmar är varmt välkomna att föreslå ämnen och även att agera presentatörer!

 

Kompetensförsörjning

BOTI arbetar för ökad kännedom om rollen som teknikinformatör och vill tydliggöra värdet av god teknikinformation. Denna grupp övervakar kompetensbehovet hos våra medlemmar och i branschen samt kartlägger utbildningar inom teknikinformation. Vad är kompetensbehovet för rollen jämfört med kompetensen hos en sökande?

Marknadsföring

Marknadsföringen av organisationen BOTI är viktig eftersom fler engagerade medlemmar kommer att lyfta rollen som teknikinformatör och hela teknikinformationsbranschen. Denna grupp arbetar bland annat med att underhålla hemsidan och våra sociala kanaler men även med att sprida kunskap om vilket värde en teknikinformatör bidrar med i en organisation.

Konferens

Varje år arrangeras en konferens som brukar vara mycket uppskattad! Arrangemanget kräver många personer som bland annat jobbar med att förbereda konferensen med intressanta ämnen och talare,  boka lämplig lokal, marknadsföra samt sköta kontakten med sponsorer. 

Omvärldsbevakning

Vårt mål är att bevaka, värdera och delge medlemmar relevant information från bl.a. sociala media, forskning (populariserad) och implementationer i utvecklingens framkant. Vi strävar även efter att etablera samarbeten med forsknings/utbildningsvärlden och att tipsa medlemmar om relevanta kurser och föreläsningar.

Lagar och standarder

BOTI vill vara med och påverka utvecklingen av nya lagar, standarder och specifikationer. Denna grupp arbetar bland annat med att identifiera relevanta regelverksorgan som BOTI bör påverka och att föreslå dessa till BOTIs styrelse.

Om vår bransch

Med teknikinformation avser vi ”information gällande tekniska produkter som är saklig och faktabaserad”.

Tekniska produkter är produkter som kräver information för installation, användning eller underhåll. Det kan vara allt från mjukvaror till verkstadsmaskiner, elektronikprodukter och medicinska instrument.

Teknikinformation innefattar bruksanvisningar, monterings- och installationsanvisningar, service- och underhållsanvisningar samt eftermarknadsinformation som exempelvis reservdelskataloger för tekniska produkter.

Se BOTI:s fullständiga definition av teknikinformation.

Hur ser branschen ut idag?

Teknikinformation har utvecklats enormt och är idag ett tydligt konkurrensmedel för tillverkarnas produkter. God teknikinformation leder till ökad kundnöjdhet och optimal användning av produkten. I vissa fall finns även lagkrav på bruksanvisningar (exempelvis Maskindirektivet) som måste vara uppfyllda för att slutanvändaren överhuvudtaget ska få använda produkten.

Produkt- och tjänsteutvecklande företag har ofta teknikinformationstjänster som en egen avdelning, eller som del av andra avdelningar t.ex. utveckling, teknik, eftermarknad eller marknadskommunikation.

Konsultföretag som erbjuder teknikinformationstjänster kan antingen vara helt specialiserade inom området, eller ha teknikinformation som ett av flera tjänsteområden.

Även översättningsföretag kan i viss utsträckning räknas till teknikinformationsbranschen.

En bransch i förändring

Teknikinformation har funnits sedan komplexa tekniska produkter började utvecklas. Tidigare sågs bruksanvisningen som ett ”nödvändigt ont” som skulle tas fram till lägsta möjliga kostnad, men i början av 1990-talet skedde en större förändring som gjorde att området fick större fokus än innan.

Som en del av det svenska EU-samarbetet släpptes direktiv där det sattes minimikrav på bruksanvisningar för tekniska produkter samt bruksanvisningarnas innehåll.

Fram till 2000-talet bestod teknikinformation huvudsakligen av tryckta böcker. Idag kan teknikinformation bestå av en multimediaprodukt som ibland även integreras i en maskin eller teknisk utrustning. Vi pratar numera om anvisningar snarare än handböcker, där teknikinformation distribueras digitalt i stället för tryckt form.

Den ökade globaliseringen har medfört att produkter blivit allt mer lika varandra beträffande tekniska lösningar, funktion och prestanda. Idag är produktens mjuka värden, dit teknikinformationen räknas, allt viktigare för köparen. Minimikraven för bruksanvisningar räcker oftast inte till längre för att produkterna ska sälja framgångsrikt i dagens konkurrens. Kunderna ställer allt högre krav på t.ex. produktmodeller, såsom CAD-modeller i 3D, där modellerna används som utgångsmaterial vid produktion av teknikinformation.

Teknikinformationen förändras nu i allt snabbare takt och teknikinformationsbranschen är mer dynamisk än någonsin. Utvecklingen av smartphones och läsplattor har dessutom öppnat upp för enorma möjligheter att publicera och tillgängliggöra teknikinformation enkelt och snabbt. Inom branschen arbetar vi därför kontinuerligt med att hitta nya och bättre tekniker för att ännu effektivare nå ut med teknikinformation och effektivisera produktionsprocesserna.

God teknikinformation har blivit en konkurrensfördel!