Missa inte chansen att

 • vara med och välja styrelse och inriktning för BOTI för 2021
 • lyssna på presentation om inblickar i AI-tekniken för översättningar
 • lyssna på och diskutera tankar om teknikinformationen post-covid.

Föreningsstämman ska enligt stadgarna hållas i Stockholm, men med de restriktioner som finns i år så håller vi den digitalt. Teams-länk skickas ut när du har anmält dig.

Denna inbjudan utgör din organisations nyckel till att påverka branschens inriktning. Anmäl dig direkt och tillvarata möjligheten att göra BOTI Föreningsstämma framgångsrik för din organisation. Om du inte har möjlighet att delta så be en kollega delta. Branschen behöver din organisations röst. Här är er möjlighet att påverka.

Anmälan sker till mig [email protected] senast fredagen 12 mars. Alla anställda hos våra medlemsföretag är välkomna att delta, så gör gärna en vidarebefordran på kallelsen inom din organisation. Ju fler vi blir desto bättre! Vi främjar nätverkande i alla våra evenemang och tycker att föreningsstämman är ett alldeles utmärkt tillfälle att träffa andra med samma intressen. Observera att varje medlemsföretag har en röst och väljer vem som skall rösta vid fler än en deltagare. Det är viktigt att ni är med och påverkar!

Agenda

9.30-11.00 Presentationer med möjlighet att ställa frågor. Mera information om presentatörer och ämnen kommer inom kort.

11.00-12.00 Ordinarie föreningsstämma. Förslag på dagordning (utdrag från stadgarna):

 1. val av ordförande och sekreterare för stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter
 4. fråga om stämmans behöriga utlysande
 5. godkännande av dagordning
 6. behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. revisorns berättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. fråga om resultaträkningens och balansräkningens fastställande
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 10. val av ordförande
 11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. val av revisor och revisorssuppleant
 13. val av valberedning
 14. behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem föreslagit till behandling

12.00-13.00 Digital mingellunch sponsrad av BOTI.

Varmt välkomna

Mats Hermansson, ordförande i BOTI