Hej BOTI-medlemmar

Missa inte chansen att vara med och välja styrelse och inriktning för BOTI för 2020!

Svara på kallelsen senast den 1/3, så att vi kan beställa fika och lunch i rätt mängd! Anmälan sker till mig [email protected].

Vi kommer att ses i Sigmas lokaler i Stockholm, på Valhallavägen 117G.

Kom till lokalen senast kl. 9.30, så tar vi emot med kaffe och mottagningsmingel. Alla anställda hos våra medlemsföretag är välkomna att delta, så gör gärna en vidarebefordran på kallelsen inom din organisation. Du som fått denna initialt är kontaktperson hos medlemsföretaget och du väljer alltså fritt vem du vill skicka denna kallelse vidare till. Ju fler vi blir desto bättre! Vi främjar nätverkande i alla våra evenemang och tycker årsmötet är ett alldeles utmärkt tillfälle att träffa andra med samma intressen. Observera att varje medlemsföretag har en röst och väljer vem som skall rösta vid fler än en deltagare. Det är viktigt att ni är med och påverkar!

Utöver årsmöte så får vi flera intressanta presentationen från teknikinformationsområdet.

Agenda

9.30-10.00 Samling och mingel runt kaffe och bulle
10.00-10.15 Gunilla Svanfeldt, Teknikinformatör och Scrum Master
Gunilla arbetar i mjukvarubranschen och kommer att dela sina funderingar på om ”Agil Dokumentation” i själva verket är en oxymoron.
10.15-10.30 Jörgen Wyke, Projektledare, Svenska Institutet för Standarder (SIS). Jörgen arbetar med internationella standarder (ISO, CEN) och kommer att dela nyheter och utbildningsmöjligheter
10.30-10.40 Lisa Leffler-Peura, Utbildningsledare, Hermods. Lisa är ansvarig för Hermods utbildning av Teknikinformatörer och kommer att prata om hur det fungerar med YH-utbdilningar
10.40-11.00 Karl Bjelkesjö, Chef teknikinformation, Xylem
Karl arbetar på ett vattenteknikbolag och kommer att dela sin syn på affärsnytta med kvalitetssäkring av innehåll
11.00-12.00 Ordinarie årsmöte. Förslag på dagordning för årsmötet (rakt från stadgarna):

val av ordförande och sekreterare för stämman
upprättande och godkännande av röstlängd
val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter
fråga om stämmans behöriga utlysande
godkännande av dagordning
behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
revisorns berättelse för det senaste verksamhetsåret
fråga om resultaträkningens och balansräkningens fastställande
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
beslut om inträdesavgift och årsavgift till förening en för kommande verksamhetsår (tas på extra föreningsstämma under andra halvåret)
val av ordförande
val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
val av revisor och revisorssuppleant
val av valberedning
fastställande av verksamhetsplan med budget. (tas på extra föreningsstämma under andra halvåret)
behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem föreslagit till behandling: Beslut om stadgeändring gällande att ta bort punkt 10 och 15 i årsmötesagendan. Denna ändring beslutades förra året, men beslutet bli inte giltigt förrän två årsmöten har fattat samma beslut.
12.00-13.00 Gemensam lunch
13.00-14.00 Joakim Lundqvist, Technical Information Manager, SAAB
Joakim är ordförande för organisationen som utvecklar S1000D-specifikationen och kommer att prata om konfigurering av teknikinformation.

Varmt välkomna

Mats Hermansson, ordförande i BOTI